Search
Logowanie Rejestracja

Regulamin sklepu

REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz składania i realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem www.gorillacoffee.pl. 
 2. W celu dokonania zakupu w Serwisie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami tego Regulamin i potwierdzić przyjęcie Regulaminu do stosowania w realizacji zakupów za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Brak zgody Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Pojęciom i zwrotom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:
 1. Konto Użytkownika – indywidualne konto zarejestrowane w Serwisie umożliwiające składanie Zamówień z wykorzystaniem danych Użytkownika zapisanych w Serwisie oraz zawieranie umów zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „Gorilla Coffee Shop” dostępny na stronie internetowej www.gorillacoffee.pl; 
 3. Serwis – strona internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.gorillacoffee.pl na której prezentowane są Towary znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu i która umożliwia dokonywanie sprzedaży w formie elektronicznej;
 4. Sprzedawca – EG Paweł Czerski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 7/16, 02-797 Warszawa, NIP 7161623980, adres e-mail sklep@gorillacoffee.pl , nr telefonu +48 534 228 435. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki REGON: 431204720
 5. Strona lub Strony – Użytkownik lub Sprzedawca albo Użytkownik i Sprzedawca;
 6. Towar – oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie produkty, które Użytkownik może zakupić na podstawie złożonego i należycie opłaconego Zamówienia; 
 7. Użytkownik – osoba pełnoletnia dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu oraz dokonująca płatności za zakupione Towary na zasadach określonych w Regulaminie; 
 8. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lista Towarów, które Użytkownik chce zakupić od Sprzedawcy w wykonaniu dokonanego wyboru. 
 1. Ceny w Serwisie podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt jego dostawy, w wysokości wskazanej dla wybranego przez Użytkownika sposobu takiej dostawy.
 3. Na podstronie każdego Towaru znajduje się jego nazwa, zdjęcie, cena, informacja o właściwościach lub składzie, waga oraz syntetyczny opis Towaru.
 4. W przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową opakowania zbiorczego, Użytkownik zamawia określoną ilość sztuk Towaru zapakowanego w opakowania o określonej wadze. W wykonaniu Zamówienia należycie opłaconego przez Użytkownika Sprzedawca dostarczy zakupioną ilość sztuk Towaru. Łączna cena zostanie wówczas określona zgodnie z ilością sztuk zamówionych i zakupionych Towarów.
 5. Serwis nie umożliwia negocjowania ceny przez Użytkowników a dokonując wyboru Towaru w Zamówieniu Użytkownik zgadza się na zapłatę ceny widocznej przy opisie Towaru.
 6. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu odbywa się na podstawie składanych przez Użytkownika w Serwisie Zamówień. Przez złożenie Zamówienia rozumie się kliknięcie przez Użytkownika w Serwisie przycisku oznaczonego słowem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 7. Składając Zamówienie Użytkownik potwierdza dokonanie wyboru określonego Towaru oraz jego ilości, wybiera sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostawy.
 8. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i dokonywania zakupów bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie. 
 9. Każdy Użytkownik ma także możliwość założenia Konta Użytkownika, które pozwala na składanie Zamówień bez każdorazowej konieczności wypełniania wszystkich danych wymaganych w formularzu Zamówienia.
 10. Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne. Założenie Konta Użytkownika usprawnia proces składania Zamówień przez Użytkownika, bowiem dane w formularzu Zamówienia są automatycznie uzupełniane danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika. Uprawnienia Użytkownika dotyczące jego danych osobowych dostępne są tutaj.
 11. W celu założenia Konta Użytkownika należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (kraj, miasto, kod, ulicę, numer domu i/lub lokalu), adres e-mail, numer telefonu i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: „RODO”. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dokonując rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik ma możliwość podać dane swojego przedsiębiorstwa podając jego firmę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (kraj, miasto, kod, ulicę, numer domu i/lub lokalu) oraz NIP.
 12. Konto Użytkownika zabezpieczone jest unikalnym loginem oraz hasłem wybranym przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza że jest świadomy poufności tych danych i zobowiązuje się nie udostępniać danych logowania, żadnej osobie trzeciej. 
 13. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika powinno składać się z co najmniej 8 znaków i powinno zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło dla celów bezpieczeństwa powinno być zmieniane przez Użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni, choć Serwis nie wymusza zmiany hasła.
 14. Rejestrując Konto Użytkownika lub składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i przyjęcie do stosowania Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia składanych przez Użytkownika. 
 15. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny podlega zatwierdzeniu przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdzam utwórz Konto”.
 16. W sytuacji gdy formularz rejestracyjny nie został poprawnie wypełniony przez Użytkownika (nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych wymaganych przez Serwis lub zgody na przetwarzanie danych osobowych), Użytkownik zostanie poproszony o ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego ze wskazaniem pól lub danych, których podanie jest niezbędne dla prawidłowej rejestracji Konta Użytkownika. 
 17. Prawidłowe utworzenie Konta Użytkownika spowoduje wyświetlenie przez Serwis informacji o założeniu Konta Użytkownika, a informacja zawierająca dane osobowe podane podczas rejestracji wraz z treścią złożonych przez Użytkownika zgód i oświadczeń zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany podczas tworzenia Konta Użytkownika.
 18. Logowanie do Konta Użytkownika jest dokonywane za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik logując się do Konta Użytkownika ma obowiązek wybrać na stronie www.gorillacoffee.pl ikonę logowania oraz podać poprawny login oraz aktualne hasło. 
 19. Użytkownik ma prawo w każdym czasie usunąć utworzone Konto Użytkownika. W tym celu po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto”.
 20. Składanie Zamówień przez Użytkownika odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu. 
 21. Użytkownik po dokonaniu wyboru określonego Towaru, ma obowiązek kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka„, w wyniku czego wybrany Towar oraz jego ilość wybrana przez Użytkownika zostaje dodana do wirtualnego koszyka, a Użytkownik otrzymuje stosowny komunikat.
 22. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy” w wyniku czego Użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej Serwisu, co umożliwia mu dokonywanie dalszych wyborów oraz dokonanie dalszych zakupów za pośrednictwem Serwisu. 
 23. Po zakończeniu zakupów w Serwisie i zamknięciu Zamówienia oraz po potwierdzeniu, że Towary oraz ilość sztuk każdego z Towarów zgadza się z decyzją Użytkownika o zakupie, Użytkownik powinien zatwierdzić składane Zamówienie, klikając przycisk „Potwierdź Zamówienie„, co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika na stronę potwierdzenia Zamówienia. 
 24. Podsumowanie Zamówienia obejmuje informacje o danych Użytkownika, dane Sprzedawcy, zamówionych Towarach, ich ilości, ich cenie, wybranym sposobie dostawy i jego koszcie, wybranym sposobie płatności i jego koszcie oraz łącznej kwocie do zapłaty, terminie płatności, planowanym terminie dostawy Zamówienia i jest wyświetlane do zatwierdzenia przez Użytkownika. 
 25. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić dane w Zamówieniu oraz treść składanych oświadczeń i zgód (o ile są składane) a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 26. Potwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty łącznej kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia. 
 27. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności za Towary wybrane i potwierdzone w Zamówieniu:
 • płatność za pomocą serwisu Przelewy24.
 1. Dyspozycję płatności Użytkownik ma obowiązek zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 2. Nie wykonanie płatności z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika sposobu płatności, w terminie 12 kolejnych godzin, spowoduje automatyczną anulację złożonego Zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek ponownie dokonać całej procedury Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Użytkownik dokonując wyboru metody płatności Karta / Przelewy24 / PayPal zostaje przekierowany automatycznie do serwisu wybranego przez Użytkownika banku lub dostawcy usługi płatności w celu dokonania płatności elektronicznej. 
 4. Po przekierowaniu do serwisu wybranego przez Użytkownika banku lub dostawcy usługi płatności, Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Serwisu, gdzie Użytkownik otrzymuje informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności. 
 5. Informacja o zawarciu umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu oraz danymi Zamówienia zostaje także wysyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. 
 6. Towar zostanie wysłany do Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania ceny zapłaconej przez Użytkownika na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Możliwe są następujące sposoby dostawy zakupionych Towarów:
 • dostawa przez kuriera na adres wskazany przez Użytkownika,
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
 1. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są podane w Serwisie.
 2. Dla Zamówień powyżej 199,00 złotych dostawa zakupionych Towarów na terenie Polski jest bezpłatna dla Użytkownika.
 3. Koszty dostawy Towaru poza granicę Polski będą realizowane zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej lub aktualnego cennika usług Poczty Polskiej. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Koszty wysyłki poza granice RP są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki. 
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania płatności za złożone Zamówienia. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
   

  Dostawy w ramach firmy kurierskiej DPD / DHL / Pocztex / Inpost – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;

  Dostawy do paczkomatu – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;

 5. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie działania, by jak najszybciej skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail podanego na Koncie Użytkownika lub na formularzu Zamówieniu.
 6. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie może dostarczyć Towaru z powodu braku jego dostępności, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi on o tym Użytkownika i dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot zapłaconych przez Użytkownika w wykonaniu złożonego Zamówienia. 
 7. W razie opóźnienia Sprzedawcy w dostawie zakupionych Towarów, Użytkownik ma wyznaczyć dodatkowy termin do wydania zakupionych Towarów, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Towar wolny wad oraz ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, jeżeli zamówiony Towar ma wady w chwili jego wydania. 
 9. Wadą jest niezgodność Towaru ze złożonym Zamówieniem, w szczególności jeśli:
 • Towar nie ma właściwości, które Towar powinien mieć zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • nie ma cech, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Użytkownika w Serwisie,
 • Towar został wydany Użytkownikowi w stanie niezupełnym lub w uszkodzonym opakowaniu.
 1. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, to jest:
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo
 • żądać obniżenia ceny, albo 
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na Towar na wolny od wad. Odstąpienie można pobrać tutaj.
 1. Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym zamówiony Towar został wydany Użytkownikowi. Do zachowania terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Użytkownika do Sprzedawcy oświadczenia dotyczącego wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi przekazać Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pismo musi być wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres albo adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Serwisie.
 3. Użytkownik składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego w Serwisie lub skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swojej skuteczności musi być podpisane przez Użytkownika i wskazywać na prawidłowy numer Zamówienia. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Użytkownikowi który korzysta z uprawnienia w związku z wadą Towaru, zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). 
 6. Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy. 
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte przy płatności za złożone Zamówienie, chyba że Użytkownik wskaże w sposób jednoznaczny w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy żądanie zwrotu ceny przelewem, na wskazany przez niego numer rachunku bankowego. 
 8. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu ceny obciążają w całości Sprzedawcę.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły sobie nawzajem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Po odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem zobowiązany jest odesłać otrzymany Towar na adres Sprzedawcy wskazany w Serwisie, w nieuszkodzonym (nieotwartym) oryginalnym opakowaniu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym skierował do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin będzie uznany za dochowany jeśli Towar zostanie wysłany przez Użytkownika przed upływem tych 14 dni. 
 11. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy przez Użytkownika nie będącego konsumentem, ponosi w całości Użytkownik. 
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest Towar będący produktem spożywczym ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia albo jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu po otwarciu którego Towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub sanitarnych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru Użytkownikowi. Do czasu otrzymania zwrotu Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Użytkownikowi.
 13. Odpowiedzialność za ewentualną utratę Towaru w przewozie aż do chwili zwrotnego przekazania Towaru na rzecz Sprzedawcy ponosi Użytkownik.
 14. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Użytkownika wadliwy Towar lub Towar, w przypadku którego Użytkownik realizuje prawo do odstąpienia od umowy.
 15. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 16. Jeżeli spośród Towarów dostarczonych Użytkownikowi tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tych wadliwych Towarów.
 17. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 18. Reklamacje mogą być kierowane na adres Sprzedawcy wskazany w Serwisie lub z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Serwisie. 
 19. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 20. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 21. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest EG Paweł Czerski, ulica Franciszka Klimczaka 7 lok. 16, 02-797 Warszawa. 
 22. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami RODO. , w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie. 
 23. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji Konta Użytkownika, Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu założenia i korzystania z Konta Użytkownika oraz korzystania z usług oferowanych w Serwisie. 
 24. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnych Konta Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji złożonego Zamówienia lub umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Konta Użytkownika. 
 25. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy miejsca zamieszkania konsumenta. Jeżeli przepisy miejscowe przewidują wyższy poziom ochrony interesów konsumentów, niż wskazany w treści tego Regulaminu, do usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu wobec takiego konsumenta stosuje się uprawnienia wynikające z tych właściwych przepisów.
 2. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Serwis wykorzystuje technologię cookies, których działanie opisane zostało w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności. 
 4. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany tego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających ze złożonych już Zamówień. 
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje dokonanych zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w przycisk „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gorillacoffee.pl 
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.